หน้าแรก โรงเรียนของเรา สื่อการเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนการสอน ภาพกิจกรรม อมตะเนอสเซอรี่  

 

 

 

โรงเรียนอมตวิทยา ระดับอนุบาล

           เน้นความสำคัญในการส่งเสริม ให้เด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม และสติปัญญา แบบองค์รวม โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งส่งเสริมศักยภาพของเด็กเฉพาะตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยการลง มือทำ ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตังเองจากประสบการณ์จริง ก่อให้เกิดการเรียนรู้