หน้าแรก โรงเรียนของเรา สื่อการเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนการสอน ภาพกิจกรรม อมตะเนอสเซอรี่  

 

 

 

 

 

โปรแกรมสื่อเสริมหลักสูตร

         โรงเรียนอมตวิทยาได้นำโปรแกรมสื่อเสริมหลักสูตรเข้ามาจัดการเรียนการสอน เพื่อ.....

 

B.E.S.L.

       เป็นการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนและสามารถเรียนรู้การอ่านออกเสียง(Phonics) รู้จักคำศัพท์ และสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นครูไทยสอน

 


 

 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

       เป็นโครงการที่พัฒนากิจกรรมสำหรับเด็กในด้านกระบวนการคิดสร้างพื้นฐานความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต โครงการนี้อยู่ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและโรงเรียนอมตวิทยาระดับอนุบาลของเราได้รับตราพระราชทานปี พ.ศ.2562

 

   

   


LPC

       เป็นรูปแบบที่เน้นการเรียนการสอนโดยทำการสอนผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 4 คือ ตา หู ปาก และมือ ด้วย Application แบบ online ของเจ้าของหลักสูตรในต่างประเทศ เพื่อให้เด็กๆสามารถพัฒนาการจำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านภาพคุ้นชินกับสำเนียงในการพูดและฟังรวมทั้งการสร้างรูปประโยคในภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติ การสอนจะใช้ครูชาวต่างชาติสอนตั้งแต่ อ.1-อ.3

 


True click life

       เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและการแก้ปัญหาโดยการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยี

PPP Music

       เป็นการจัดการเรียนการสอนดนตรีสำหรับเด็กๆอนุบาลเพื่อส่งเสริมทักษะในการเรียนดนตรีให้กับเด็กๆและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจทำให้เด็กๆมีจิตใจที่อ่อนโยนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก