หน้าแรก โรงเรียนของเรา สื่อการเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนการสอน ภาพกิจกรรม อมตะเนอสเซอรี่  

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 
ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
ผู้รับใบอนุญาต
 
 
ดร.ชัยรัตน์ สิทธิบุรี
ผู้อำนวยการ
 
 
นางธัญนันท์ จงเทพ
หัวหน้าระดับก่อนประถมศึกษา
 
 

บุคลากร

 

เนอสร์เซอรี่

 
 
นางสาวเสาวนีย์  โนนสีราช
ครูประจำชั้นเนอสร์เซอรี่
นางสาววรรัตน์ การสร้าง
ครูประจำชั้นเนอสร์เซอรี่
 
 

ระดับชั้นอนุบาล 1

 
นางไพรวัลย์  จันทา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวณัฐกานต์  พรมบุญศร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวพรสุดา  ทองสมนาวัฒ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางสาวฤทัยรัตน์  ปะริเวระกัง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
 

ระดับชั้นอนุบาล 2

 
นางสาวมะลัยพร  ชึดนอก
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวสำอางค์  มีไธสง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางธัญนันท์ จงเทพ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวพัชรินทร์  นารักษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
 

ระดับชั้นอนุบาล 3

 
นางสาวณัฐฐินันท์  นันไธสง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวสุนิษา  ภิรมกิจ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
นางเรียบ  กล่อมฤทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางสาวสุพัตรา  รั้วไธสง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2